Статут Громадського Формування "НАРОДНА САМООБОРОНА"

I.
Загальні питання
1.1. Громадське формування з охорони громадського порядку в м. Львові
«Народна самооборона» (далі - формування) створюється відповідно до Закону
України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону".
1.2. Формування створюється як громадське об'єднання на добровільних
засадах з метою сприяння Львівській міській раді, виконкому Львівської міської
ради, правоохоронним органам, а також посадовим особам у запобіганні та
припиненні
адміністративних
правопорушень,
кримінальних
проступків
і
злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від
протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного
лиха та інших надзвичайних ситуацій.
1.3. Правовою основою діяльності формування є Конституція України, Закон
України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону", інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів
України,
рішення
місцевих
державних
адміністрацій
та
органів
місцевого
самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону,
боротьби
із
злочинністю
та
адміністративними
правопорушеннями,
а
також
статут формування.
1.4.
Формування
є
юридичною
особою
з
моменту
його
реєстрації,
має
рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням, штамп та інші
необхідні реквізити.
1.5. Формування відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому
майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може
виступати позивачем та відповідачем у суді.
1.6. Формування не є прибуткової організацією.
1.7.
Юридична
адреса
формування:
79000,
Україна,
м.Львів,
вул.
Копернника, 11.
II.
Основні завдання формування
2.1.
Основними завданнями формування є
2.1.1.
у сфері охорони громадського порядку:
-
надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського
порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам,
кримінальним проступкам і злочинам;
-
інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті,
що
готуються,
кримінальні
проступки
злочини,
місця
зосередження
злочинних угруповань;
-
сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті кримінальних
проступків, злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави,
підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;
-
участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою
бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.
 
3
2.1.2.
у разі виникнення надзвичайних ситуацій:
-
надання
невідкладної
допомоги
особам,
які
потерпіли
від
нещасних
випадків чи правопорушень;
-
участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку.
III.
Права формування
3.1.
Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:
3.1.1. брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку на території
м. Львова разом із працівниками органів внутрішніх справ;
3.1.2. вживати разом з працівниками органів внутрішніх справ заходів до
припинення адміністративних правопорушень та злочинів;
3.1.3. представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та
на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;
3.1.4. взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть
участь у заходах, спрямованих на:
-
проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до
вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;
-
надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового
законодавства,
а
також
пияцтвом,
наркоманією,
порушеннями
правил
торгівлі та упорядкування території міста Львова;
-
охорону природи і пам'яток історії та культури;
-
забезпечення безпеки дорожнього руху;
3.1.5.
вносити
до
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і
злочинам, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;
3.1.6. підтримувати
зв'язки
з
відповідними
громадськими
організаціями
інших країн з метою обміну досвідом роботи.
3.2. Формування провадить свою діяльність під контролем органів внутрішніх
справ шляхом:
3.2.1. спільного з працівниками органів внутрішніх справ патрулювання і
виставлення постів на вулицях, майданах, залізничному вокзалі, в аеропорті,
у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств,
установ, організацій, навчальних закладів; участі в забезпеченні охорони
громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у
випадках, передбачених законом, з міською радою;
3.2.2.
взяття
участі
у
здійсненні
заходів
правоохоронних
органів,
спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.
4
IV.
Структура формування і територія, в межах якої провадиться його
діяльність
4.1.
У формуванні можуть створюватись такі структурні підрозділи: штаб;
загони; підрозділи.
4.2.
Формування діє в межах міста Львова.
V. Створення та діяльність керівних і виконавчих органів формування,
їх повноваження
5.1.
Вищим
керівним
органом
формування
є
загальні
збори
членів
формування (далі - загальні збори).
5.2. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
5.3. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу виконавчого
органу, або не менше 20 відсотків загальної кількості членів формування, чи на
вимогу ревізійної комісії.
5.4. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних
зборів члени формування повідомляються про порядок денний, дату та місце їх
проведення.
5.5. Загальні збори є правоможними, якщо на них присутні не менше 50
відсотків членів формування. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і
місце проведення загальних зборів, про що члени формування повідомляються
додатково.
5.6. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів і
оформляються протоколом, що підписується головуючим та секретарем загальних
зборів. Протокол підлягає постійному зберіганню.
5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для всіх членів
формування, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення, крім
рішень, що стосуються майнових прав і обов'язків членів формування, які є
обов'язковими тільки для тих членів, що голосували за їх прийняття.
5.8. До виключної компетенції загальних зборів належить:
5.8.1.
прийняття статуту формування та внесення змін до нього;
5.8.2. затвердження
складу
та
обрання
керівника
виконавчого
органу
формування та його заступників;
5.8.3.
затвердження порядку прийняття та виключення громадян за їх заявою
із складу членів формування;
5.8.4.
затвердження кошторису формування;
5.8.5.
прийняття рішення про припинення діяльності формування;
5.8.6.
затвердження
порядку
відшкодування
витрат
на
використання
приватних транспортних засобів;
5.8.7. затвердження річного звіту про діяльність формування та висновків
ревізійної комісії;
5.8.8.
вирішення питання щодо сплати членських внесків та їх розміру;
5
5.8.9. вирішення
питання
про
призначення
та
розмір
матеріального
або
іншого виду заохочення членів формування;
5.8.10. затвердження структури формування;
5.8.11. вирішення питання щодо відчуження основних фондів формування.
5.9.
Для
забезпечення
поточної
діяльності
формування
створюється
виконавчий орган (штаб), підзвітний і підконтрольний загальним зборам.
5.10. До компетенції виконавчого органу належить:
5.10.1. підготовка
кошторису
формування,
річного
звіту
про
діяльність
формування;
5.10.2. ведення обліку посвідчень і нарукавних пов'язок членів формування;
5.10.3. укладання договорів на користування майном фізичних і юридичних
осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем, засобами зв'язку
тощо;
5.10.4. ведення документації, бухгалтерського обліку та подання звітності;
5.10.5 організація проведення загальних зборів.
5.11. Керівник виконавчого органу забезпечує виконання рішень загальних
зборів та рішень виконавчого органу, діє без довіреності від імені формування,
укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами формування
відповідно до затвердженого кошторису.
5.12. Засідання виконавчого органу проводяться не рідше одного разу на три
місяці і скликаються його керівником. Рішення виконавчого органу приймається
не менше ніж 2/3 голосів усіх його членів.
5.13. Для
здійснення
контролю
за
фінансово-господарською
діяльністю
виконавчого органу із числа членів формування обирається ревізійна комісія.
5.14.
Порядок
діяльності
ревізійної
комісії
та
її
кількісний
склад
затверджуються загальними зборами.
5.15. Рішення
загальних
зборів
щодо
затвердження
річного
звіту
про
діяльність формування, його кошторису, розміру членських внесків приймаються
з урахуванням висновків ревізійної комісії.
5.16.
Ревізійна
комісія
зобов'язана
вимагати
позачергового
скликання
загальних зборів у разі виявлення зловживань, вчинених членами виконавчого
органу.
VI. Умови і порядок прийняття громадян до складу формування і
вибуття з нього
6.1. До складу формування приймаються громадяни України, які досягли 18-
річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за
своїми
діловими,
моральними
якостями
і
станом
здоров'я
виконувати
на
добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.
6.2. Члени формування можуть брати участь у забезпеченні правопорядку за
місцем
реєстрації
формування
після
проходження
відповідної
правової
і
6
спеціальної
підготовки
в
органах
внутрішніх
справ та
одержання
в
органі
місцевого самоврядування посвідчення і нарукавної пов'язки члена формування.
6.3. Не можуть бути членами формування особи, які порушують громадський
порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена в установленому
законом
порядку,
раніше
засуджені
за
умисні
злочини,
хворі
на
хронічний
алкоголізм
або
наркоманію,
визнані
в
судовому
порядку
недієздатними
чи
обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.
6.4. Громадяни приймаються до складу формування та виключаються з нього
за їх заявою у порядку, встановленому загальними зборами.
6.5. У разі вчинення членом формування діяння, несумісного з подальшим
перебуванням
його
у
складі
формування,
або
несумлінного
ставлення
до
виконання своїх обов'язків члена формування може бути виключено із складу
формування рішенням загальних зборів за поданням виконавчого органу.
VII. Статутні обов'язки та права членів формування
7.1.
Члени формування зобов'язані:
7.1.1.брати активну участь в охороні громадського порядку і державного
кордону,
припиненні
адміністративних
правопорушень
і
злочинів
та
запобіганні їм;
7.1.2. під
час
виконання
обов'язків
з
охорони
громадського
порядку
і
державного кордону мати особисте посвідчення та нарукавну пов'язку члена
формування;
7.1.3. доставляти
до
органу
внутрішніх
справ,
штабу
формування
або
громадського
пункту
охорони
порядку,
приміщення
виконавчого
органу
Львівської міської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з
метою його припинення (якщо вичерпано інші заходи впливу), встановлення
особи
порушника,
складення
протоколу
про
адміністративне
правопорушення
у
разі
неможливості
скласти
його
на
місці
вчинення
правопорушення (якщо складення протоколу є обов'язковим);
7.1.4. надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам
України,
представникам
органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія
або загрожує небезпека з боку правопорушників.
7.2.Члени
формування
під
час
виконання
своїх
обов'язків
з
охорони
громадського
порядку
після
обов'язкового
пред'явлення
посвідчення
члена
формування мають право:
7.2.1.
вимагати
від
громадян
додержання
правопорядку,
припинення
адміністративних правопорушень і злочинів,;
7.2.2. у разі виникнення підозри у вчиненні адміністративних правопорушень
і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;
7.2.3. разом
з
працівниками
органів
внутрішніх
справ
затримувати
і
доставляти до органу внутрішніх справ, штабу формування або громадського
7
пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам
члена
формування
і
не
виконують
вимог
щодо
припинення
адміністративного правопорушення;
7.2.4.
складати,
в
межах
компетенції,
протоколи
про
адміністративні
правопорушення;
7.2.5. входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і
приміщень
за
згодою
власника
чи
уповноваженого
ним
органу
для
переслідування
правопорушника,
який
переховується,
або
припинення
адміністративних правопорушень чи злочинів;
7.2.6. у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що
належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх
згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших
представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних
засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів
осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від
нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної
допомоги;
7.2.7. у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної
загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення цього
правопорушення, здійснювати
перевірку
документів
у
водіїв
на
право
користування та керування транспортними засобами, а також не допускати
осіб,
які
не
мають
документів
або
перебувають
у
стані
сп'яніння,
до
подальшого керування транспортними засобами;
7.2.8. під час виконання обов'язків члена формування використовувати за
власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб за згодою
власника або особи, у володінні якої він перебуває;
7.2.9. проводити серед населення роботу щодо роз'яснення законодавства;
7.2.10. застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.
VIII. Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів
8.1. Члени формування під час спільного з працівниками органів внутрішніх
справ виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку
мають
право
застосовувати
заходи
фізичного
впливу,
спеціальні
засоби
індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, у випадках і порядку, передбачених законом.
8.2. Про намір застосувати силу і спеціальні засоби члени формування
повинні попередити осіб, проти яких він здійснюватиметься (якщо це можливо в
ситуації, що склалася). Без попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена
формування, іншого громадянина, працівника органів внутрішніх справ.
8.3. Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і спеціальних
засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними
ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового
8
нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, членів формування, працівників
органів внутрішніх справ або збройного нападу чи збройного опору.
8.4. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу
або
спеціальних
засобів
члени
формування
не
можуть
перевищувати
міри,
необхідної
для
припинення
правопорушення,
а
також
зобов'язані
звести
до
мінімуму
можливість
заподіяння
шкоди
здоров'ю
правопорушника
та
інших
громадян. У разі заподіяння такої шкоди члени формування забезпечують надання
допомоги потерпілим у найкоротший термін.
8.5.
Про
поранення
або
смерть
правопорушника,
що
сталися
внаслідок
застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, члени формування
повинні негайно сповістити відповідні органи внутрішніх справ і прокуратури.
8.6. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних
засобів тягне за собою відповідальність згідно із законом.
8.7.
Члени
формування,
які
мають
дозвіл
органу
внутрішніх
справ
на
придбання,
зберігання
і
застосування
спеціальних
засобів
самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, вправі під час виконання
своїх обов'язків разом з працівниками органів внутрішніх справ застосовувати
власні або видані їм спеціальні засоби для:
8.7.1. самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють
загрозу їх життю або здоров'ю;
8.7.2. припинення групових порушень громадського порядку;
8.7.3. відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських
організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх
особисту власність;
8.7.4. затримання і доставлення до органу внутрішніх справ, громадського
пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні правопорушення
чи злочин, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або
чинять опір;
8.7.5. припинення в разі потреби опору працівникам органів внутрішніх
справ, іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки з
охорони
громадського
порядку
і
державного
кордону
та
боротьби
із
злочинністю.
8.8. Членам формування забороняється під час виконання своїх обов'язків з
охорони громадського порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в
тому числі мисливську, яка згідно із законодавством перебуває в їх особистому
користуванні.
IX. Джерела надходження, порядок використання коштів та іншого
майна формування
9.1. Майно формування становлять основні фонди та обігові кошти, а також
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
9.2. Майно формування може формуватися за рахунок:
9
9.2.1.
майна,
переданого
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами
і
організаціями
та
фізичними
особами
для
забезпечення
його
діяльності,
у
тому
числі
службових
приміщень,
необхідного інвентаря та засобів зв'язку;
9.2.2.
коштів,
отриманих
з
місцевих
бюджетів,
членських
внесків,
добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не
заборонених законодавством.
9.3.
Формування
може
користуватися
на
договірних
засадах
майном
юридичних і фізичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем та
засобами зв'язку.
9.4. Органи внутрішніх справ можуть, у разі потреби, надавати на договірних
засадах формуванню на період його чергування або проведення цільових заходів
мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки нарядів.
9.5.
Формування
провадить
фінансово-господарську
діяльність
та
веде
бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.
9.6.
Формування
не
має
права
займатися
підприємницькою
або
іншою
діяльністю, що має на меті одержання прибутку.
X. Відшкодування витрат на використання приватних транспортних
засобів та відшкодування збитків, заподіяних майну члена формування під
час виконання ним своїх обов'язків
10.1.
Відшкодування
витрат
на
використання
приватних
транспортних
засобів здійснюється за рахунок коштів формування у порядку, встановленому
загальними зборами.
10.2. Збитки, заподіяні майну члена формування чи майну членів його сім'ї у
зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку, можуть
бути
відшкодовані
за
рахунок
коштів
відповідного
місцевого
бюджету
з
наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.
XI. Внесення змін до статуту формування
11.1. Про намір внести зміни до статуту після його реєстрації формування
повідомляє
орган, який
здійснив реєстрацію
(далі - реєструючий
орган),
не
пізніше ніж за 5 днів до проведення загальних зборів, на яких має розглядатися
питання про внесення таких змін.
11.2.
Про
зміни,
внесені
до
статуту
після
його
реєстрації,
формування
повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.
XII. Припинення діяльності формування і вирішення питань, пов'язаних
з його ліквідацією
12.1. Діяльність формування може бути припинена шляхом примусового
розпуску або саморозпуску відповідно до закону.
10
12.2.
У
разі
порушення
формуванням
вимог
законодавства
щодо
його
діяльності за заявою реєструючого органу або прокурора його діяльність може
бути заборонена за рішенням суду в установленому законом порядку.
12.3. Ліквідація формування проводиться призначеною загальними зборами
комісією.
12.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження
з управління справами формування.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію формування в
одному з друкованих засобів масової інформації із зазначенням терміну подання
кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно формування, виявляє його
дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів
формування третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та
подає його загальним зборам.
12.5. Майно і кошти формування після розрахунків з оплати праці осіб, які
працюють
на
умовах
найму,
та
виконання
зобов'язань
перед
кредиторами
використовуються для виконання статутних завдань.
12.6.
Майно,
передане
формуванню
у
користування,
повертається
у
натуральній формі.
12.7. Після ліквідації формування реєструючий орган приймає рішення щодо
скасування запису про його реєстрацію.